Kúpiť lístok alebo voucher
menu
ponuky
Koncert Sławomira
09 aug 2018
UDALOSŤ LETA 2018 Vokalista je tvorcom hudobných hitov, ktoré spieva celé Poľsko, ako napr. Miłość w Zakopanem. Už 9. augusta o 20:00 vystúpi v sale Gerlach v Nosalowy Dwór Resort & SPA Zakopane! Bude to jeho prvý koncert v Zakopanom. Vstupenky v cene: PLN 70 (deti do 12 rokov - vstup zdarma s dospelým opatrovníkom) Sławomir Paweł Zapała, ps. SŁAWOMIR: Poľský herec, hudobník, showman a televízny moderátor. Začal svoju hudobnú činnosť v New Yorku, kde získal uznanie medzi miestnou poľskou komunitou. V roku 2015 sa stal spevákom hudby ROCK POLO a na svojom kanáli YouTube sprístupnil svoj debutový singel - Megiera. Na jeseň roku 2016 bol účastníkom programu Dancing with the Stars. O rok neskôr sa zúčastnil show Tvoja tvár má známy hlas Dňa 7. apríla vyšiel jeho debutový album s názvom The Greatest Hits, ktorý získal platinovú platňu. VSTUPENKY NA KONCERTY: bilety@noslowy-dwor.eu, a taktiež na kupbilecik i ticketmaster ĎALŠIE INFORMÁCIE: bilety@noslowy-dwor.eu POZÝVAME VÁS! PRAVIDLÁ PODUJATIA Organizátor podujatia s názvom "Prvý koncert Sławomira v Zakopanem dňa 09.08.2018 je Nosalowy Dwór Sp. z o.o.. Podujatie sa koná v hoteli Gerlach Residence II Nosalowy Dwór na ulici Oswalda Balzer 21 f, 34-500 Zakopane. Účastníkom podujatia môže byť osoba s platnou vstupenkou na podujatie "Prvý koncert Sławomira v Zakopanem dňa 09.08.2018 Vstup na podujatie je možný len po predložení platnej vstupenky, ktorá je splatná. Účasť na podujatí je potvrdením vášho zoznámenia sa, porozumenia a záväzku dodržiavať tieto predpisy. Vstup do oblasti podujatia sa neudeľuje osobám: osobám, voči ktorým bolo vydané rozhodnutie: - zakazujúce prístupu na hromadné podujatia v prípade trestu za trestné činy uvedené v čl. 22 zákona z 20. marca 2009 o bezpečnosti masových udalostí, - zaväzujúci vyhýbať sa pobytu v miestach hromadných udalostí, vydaný súdom proti odsúdenému v súvislosti s podmienečným prerušením výkonu trestu odňatia slobody alebo voči maloletému podľa čl. 6 bod 2 zákona z 26. októbra 1982 o konaní vo veciach mladistvých; Organizátor podujatia môže odmietnuť vstup na podujatie a pobyt na ňom: osobe pod vplyvom alkoholu, omamných látok, psychotropných látok alebo iných podobne pôsobiacich prostriedkov, ktoré majú zbrane alebo iné predmety, materiály, výrobky, nápoje, činidlá alebo látky, ktoré sa správajú agresívne, provokatívne alebo inak predstavujú hrozbu pre bezpečnosť alebo poriadok udalosti, nosia topánky s kovovými koncami, ktorých vonkajší vzhľad zabraňuje identifikácii a majú iné nebezpečné predmety. Organizátor zaisťuje bezpečnosť prítomných na podujatiu a poriadok počas podujatia m.in. s pomocou: poriadkovej a informačnej služby, vymenovaniem bezpečnostného manažéra, riadiaceho poriadkovými službami a organizujúceho práce bezpečnostných služieb. Poskytovaniem lekárskej pomoci a hygienických zariadení. Účastníci podujatia a všetci ostatní ľudia, ktorí sú v priestoroch podujatia, sú povinní dodržiavať pokyny bezpečnostných služieb vrátane bezpečnostného manažéra. Odmietnutie dodržiavať tieto pokyny môže vyplývať len z ich nezlučiteľnosti so všeobecne platnými právnymi predpismi. Maloletní sa podieľajú na podujatí pod výhradnou zodpovednosťou osôb, ktorí ich majú na starosti. Účastníci podujatia a všetky ostatné osoby, ktoré sa nachádzajú v priestoroch podujatia, sú povinné správať sa spôsobom, ktorý neohrozuje bezpečnosť iných osôb prítomných na podujatí a najmä dodržiavať predpisy. Je zakázané ničiť majetok nachádzajúci sa v oblasti podujatia a priľahlých značiek a informačných tabúľ, reklamných médií, prístrojov a zariadení umiestnených v priestoroch akcie. Od účastníkov sa vyžaduje, aby používali sanitárne zariadenia len pre ich určený účel. Je zakázané prinášať a držať počas podujatia: zbraní alebo iných nebezpečných predmetov, výbušnín pirotechnických produktov, požiarno nebezpečných materiálov, nápojov, alkoholických nápojov, psychotropných a / alebo návykových látok a potravín Okrem toho je zakázané privádzať psov a iné zvieratá do oblasti konania podujatia a bez súhlasu organizátora prevádzať akúkoľvek obchodnú alebo inú zárobkovú činnosť v oblasti konania podujatia. Organizátor v rozsahu ustanovenom zákonom z 20 marca 2009 o hromadných podujatiach a ďalšími vykonávacom predpismi má právo v priebehu podujatia zaznamenávať správanie osôb pomocou zvukových a obrazových záznamových zariadení. Materiály zozbierané počas zaznamenávania priebehu podujatia, ktoré môžu predstavovať dôkazy pre začatie trestného konania alebo konania v prípadoch priestupkov alebo dôkazy relevantné pre takéto prebiehajúce konanie, Organizátor ihneď pošle okresnému prokurátorovi príslušnému pre oblasť podujatia alebo Polícii. Poriadkové služby s identifikátorom umiestneným na viditeľnom mieste sú oprávnené v súlade s ustanoveniami zákona: kontrolovať právo na pobyt na podujatiu, identifikovať osoby s cieľom zistenia ich totožnosť, prezeranie obsahu batožiny, odevu osôb, v prípade podozrenia, že tieto osoby vnášajú alebo majú so sebou nedovolené predmety, zisťovať právo osôb na pobyt na podujatiu a v prípade, že tieto toto právo nemajú - vyzvať ich, aby opustili podujatie, vydávať pokyny osobám narušujúcich verejný poriadok alebo sa správajú v rozpore s pravidlami hromadných podujatí a v prípade nesplnenia týchto príkazov - výzvať ich k opusteniu podujatia,použiť fyzickú silu v podobe obranných chvatov a podobných techník obrany v prípade ohrozenia alebo ochrany zvereného majetku alebo v prípade odvrátenia útok na člena bezpečnostných síl alebo inú osobu za podmienok uvedených v zákone z 20. marca 2009 o bezpečnosti masových podujatí, zadržania, za účelom okamžitého odovzdania polícii osoby predstavujú priame ohrozenie ľudského života alebo zdravia, rovnako ako chráneného majetku. Bezpečnostné služby sú povinné odstrániť z priestoru udalosti osoby, ktoré svojim správaním narušujú verejný poriadok alebo sa správajú v rozpore s predpismi. Členovia bezpečnostných služieb môžu byť v závislosti od potenciálnych rizík a potrieb vybavení: ručnými detektormi kovov, inými nevyhnutnými a zákonne povolenými osobnými ochrannými prostriedkami. Vybaveniem podujatia je zvukové a osvetľovacie zariadenie. Organizátor označí zóny (oblasti) podujatia:technické a sociálne zázemie,publikum,organizačné zázemie,pevné bezpečnostné body bezpečnostnej služby. Organizátor zabezpečí požiarnu bezpečnosť. Počas podujatia sa organizátor a účastníci podujatia, ako aj ostatní ľudia, ktorí sa zdržiavajú v priestoroch podujatia, zaväzujú dodržiavať ustanovenia zákona o výchove v triezvosti a boju proti alkoholizmu. Vyhodnotenie predmetov ako nebezpečných uskutočňujú bezpečnostné služby.
Newsletter

Na poskytovanie služieb na najvyššej úrovni sa na Portáli využívajú súbory cookie, ktoré sa ukladajú v pamäti prehľadávača. Podrobné informácie o účeloch ich využitia a možnostiach zavádzania zmien do nastavení súborov cookie sú uvedené v Politike súkromia.
Klikajúc SÚHLASÍM súčasne vyjadrujete svoj súhlas s využívaním technológií ako súbory cookie a so spracúvaním spoločnosťou Nosalowy Dwór sp. z o.o., Balzera 21d, 34-500, Zakopane. Vašich osobných údajov hromadených na Internete, ako IP adresy a identifikátory súborov cookie, na marketingové účely (vrátane automatizovaného prispôsobenia reklám k Vašim záujmom a merania ich účinnosti). Nastavenia súborov cookie môžete meniť v Politike súkromia.

Manage privacy settings
Cookies necessary for the operation of the website

Cookies necessary for the operation of the services available on the website, enabling the viewing of offers, making reservations, supporting security mechanisms, among others: authentication of users and detection of abuse.

Analytical cookies

Cookies allow the collection of information about the user's use of the website to optimize its functioning and to adapt to the user's expectations.

Marketing cookies

Cookies allow the display of marketing content tailored to user's preferences, and the sending of notifications about marketing offers corresponding to their interests, including product information as well as information about services provided by the website administrator and third parties.

Your preferences have not yet been saved